Információk

Impresszum

Alapítva: 1953

Főszerkesztő: Prof. Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, egyetemi magántanár

Kiadó: Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

www.belugyiszemle.hu

ISSN 2062-9494 (Nyomtatott)

ISSN 2677-1632 (Online)

Megjelenés: havonta, évi 12 kötetben + online különszámok

Jelleg: Tudományos

Lektoráltság: Lektorált

MTA besorolás: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottság: „A”

                              II. Filozófiai és Történettudományok Osztály, Pszichológiai Tudományos Bizottság: „A”

Archiválási politika

A Belügyi Szemle a tanulmányok, könyvismertetések és az interjúk, valamint a Fórum rovatban megjelentetett tanulmányok esetében a nyílt (gold) azonnali hozzáférési módot követi és alkalmazza.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek.

A Belügyi Szemle a nyomtatott és digitális formátumban megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a megjelentetést követően archíválja és indexáltatja a Belügyi Szemle OJS archívumában, a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában, valamint a ProQuest és EBSCO nemzetközi indexálók adatbázisában.     

Creative Commons CC-BY-NC-ND

cc-by-nc-nd

A Belügyi Szemle Szerkesztősége a Belügyi Szemle 2020/11. számától csatlakozott a Creative Commons nemzetközi licence rendszerhez. Ennek értelmében az Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND) licenc alkalmazásával biztosítjuk, hogy a tanulmányok szövegét változatlan formában, kereskedelmi felhasználás mellőzésével az arra jogosultak felhasználhatják. A Creativ Commons egy közhasznú társaság, amely különböző licenc-szerződéseket kínál, amelyekkel a szerzők munkáik felhasználási jogait biztosítják a nyilvánosság számára. A licencszerződések az interneten szabadon hozzáférhetők és kompatibilisek a különböző webes alkalmazásokkal. A Creative Commons fontos szerepet játszik az Open Access tudományos mozgalomban, amely a tudományos kutatásokat és folyóiratokat szélesebb körben teszi elérhetővé a világhálón. A világ legnagyobb nyílt hozzáférésű tudományos kiadói mind CC licenceket használnak tartalmuk online közzétételéhez és szabad felhasználásához.

További információk az alábbi URL linken érhetők el: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu

A Belügyi Szemlében publikált cikkeket az angol nyelvű CrossRef (DOI) tudományos adatbázisok, a ProQuest és EBSCO nemzetközi indexáló, a WorldCat nemzetközi könyvtárszolgáltató, a Google Scholar, illetve a magyar nyelvű MATARKA szemlézi.

REAL-J az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Évfolyamonként/kötetenként vagy évfolyamonként/füzetenként tárolja a tudományos folyóiratokat. A Belügyi Szemle számai a 2015/1. számtól (folyamatos adatfeltöltéssel) megtalálhatók az MTA REAL-J repozitórium gyűjteményében. A Belügyi Szemle az egyes folyóiratszámok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a nyílt (goldhozzáférési módot követi és alkalmazza. 

REAL az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: A REAL repozitórium a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) rögzítésre került publikációk teljes szövegű anyagát tartalmazza. A Belügyi Szemle a havonta megjelenő print számban olvasható tanulmányok, könyvismertetések, a fórum, a kitekintés, az interjúk, valamint az angol és magyar nyelvű online különszámok teljes tartalma esetében a nyílt (gold) azonnali hozzáférési módot követi és alkalmazza.  

A Belügyi Szemle küldetése

A Belügyi Szemle a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata – néhány névváltoztatással – több, mint hatvan éve kiemelkedő szerepet tölt be a magyar tudományos közélet folyóiratai között. A lap 1953-ban indult Rendőrségi Szemle címmel. Küldetése szerint a folyóirat elsődleges feladata az volt, hogy összegezze mindazt a tapasztalatot, amelyet a rendőrségi munka gyakorlata eredményezett. 1963-tól Belügyi Szemle, 1991–1994 között Rendészeti Szemle, majd 1995-től Belügyi Szemle, 2006–2010 között újra Rendészeti Szemle, 2010 júniusától ismét Belügyi Szemle címmel jelent meg. 1953-tól 1984-ig kisebb megszakításokkal dr. Déri Pál főszerkesztő neve fémjelezte a Belügyi Szemlét, 1985-től dr. Finszter Géza, 1989-től dr. Rácz Lajos vette át a főszerkesztői széket. 1991-ben dr. Szabó Endre, 1992-ben dr. Szikinger István, 1993-ban dr. Dános Valér, 1994-től dr. Korinek László volt a folyóirat főszerkesztője.

A 2019-es év meghatározó időszak a Szemle életében, ugyanis a nyomtatott lap mellett megjelent a Belügyi Szemle hírlevele, amely egyfajta beharangozója, ajánlója minden egyes havi lapszámnak. 2020 tavaszán elindult a Belügyi Szemle hírportálja, amely több szempontú igényt kielégítő szerkezettel rendelkezik. Egyrészt a hírportál egy vegyes használatú honlap- szerkezet, amely a folyóiraton kívül eső tartalmakat is közöl, másrészt lehetővé teszi azt is, hogy reflexió színtere legyen, vagy olvasóink szavazhatnak aktuális kérdésünkre, valamint részt vehetnek kvízjátékunkon is. A honlap megjelenésével valóban új korszak köszönt be a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóiratának életében. A csak online felületen megjelenő Belügyi Szemle Különszám név alatt megjelenő folyóiratukban évi négy alkalommal tematikus vagy angol nyelvű közleményeknek is helyet adunk.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, az általa felállított rangsor szerint az öt legmagasabban értékelt lap közé sorolja a folyóiratot. A lap a társadalmi devianciák, valamint a közbiztonság és a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemző, értékelő tanulmányokat közöl.
A Belügyi Szemle szellemisége mit sem változott az elmúlt hat évtized alatt. A folyóirat elsődleges célja ma is, hogy lehetőséget teremtsen a belügyi és más hazai kutatóknak, oktatóknak, doktorandusz hallgatóknak és szakembereknek a minél szélesebb körben folyó kutatási eredményeiket feldolgozó tanulmányaik, szakmai tapasztalataikat tartalmazó cikkeik megjelentetésére. A kéziratok előzetes, anonim, úgynevezett kettős vaklektorálásra kerülnek az elismert szaktekintélyekből álló lektori hálózat tagjainak közreműködésével.

A folyóirat kezdetek óta havonta jelenik meg nyomtatásban, magyar nyelven. Angol nyelvű kéziratok megjelentetésére csak a Belügyi Szemle Különszám online folyóiratában kerül sor. Az előzőkben megfogalmazott szellemiség jegyében a folyóiratban helyet kapnak azok a tudományos és szakmai közlemények is, amelyek a rendészettudomány, az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, természettudományok és ezek határtudományai területeit érintik.

A folyóirat jelenleg az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi, és a II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Pszichológiai Tudományos Bizottságának minősítési besorolása szerint a legmagasabb szintű kategóriába, az „A” kategóriába tartozik, ennek megfelelően a lapban megjelenő cikkek szerzői a lehető legmagasabb pontszámot kapják. A Szerkesztőbizottság, valamint a Szerkesztőség valamennyi tagja mélyen elkötelezett aziránt, hogy olyan szakmai és tudományos folyóiratot gondozzon, amely igazi szellemi műhelyként képes segíteni a kutatók és az oktatók tudományos karrierjének kiteljesedése mellett más szakemberek ismereteinek bővítését, frissítését és megújítását egyaránt. A lap szerkesztői mély szakmai meggyőződéssel hisznek abban, hogy a folyóirat fontos szerepet játszhat a jövőben is az oktatók és kutatók előmenetelének folyamatában, publikációs és alkotói tevékenységük megítélésében, továbbá a gyakorlati szakemberek szakmai műveltségének és felkészültségének emelésében.