Az első rendőrségitörvény-javaslat
PDF

Kulcsszavak

rendőrség
törvényjavaslat
államosítás
közbiztonság

Hogyan kell idézni

Az első rendőrségitörvény-javaslat. (2024). Belügyi Szemle, 72(6), 975-985. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i6.pp975-985

Absztrakt

A magyar közigazgatás létrejöttében meghatározó a kiegyezés (1867), amelyet követően előtérbe került a magyar állami rendőrség létrehozása. Ennek főbb állomásai: 1848-ban Szemere Bertalan Hajnik Pált megbízza az országos rendőrség létrehozásával, 1873 fővárosi állami rendőrség, 1903 határrendőrség, 1918 Wekerle-féle rendőrségitörvény-javaslat. Ennek a folyamatnak az elején készült el és maradt fenn 1871-ből Csepy Pál rendőrségi törvény javaslata, amely egyértelműen az országos rendőrség létrehozásáról szól.

Cél: A tanulmány célja bemutatni az első rendőrségitörvény-javaslat születésének körülményeit, tartalmát, a rendőrség államosítási folyamatának kezdete időszakából.

Módszertan: A cikk szerzője a kiegyezés körüli rendészeti szakirodalom felkutatása és elemzése segítségével feldolgozza a rendőrség államosításának kezdetét, az első rendőrségi törvény megszületését, annak tartalmát.

Megállapítások: Az 1867-es kiegyezés a rendészet, rendőrség területén is lehetőségeket biztosított az önállóság helyreállításában. A Habsburg fennhatóság után következő háromféle elképzelés bontakozott ki a jövő rendfenntartása tekintetében: régi pandúr világ megerősítése, katonai jellegű csendőrség vagy polgári típusú rendőrség megszervezése. Az első rendészeti szakfolyóiratban megjelenített szakmai vita után az első rendőrkapitányi kongresszus résztvevői az országos rendőrség mellett foglaltak állást, amelynek megszületéséhez egy magas színvonalú rendőrségi törvényjavaslatot készítettek, és juttattak el a politikai vezetés részére.

Érték: A rendőrség államosítási folyamata 1848-ban vette kezdetét és 1920-ig tartott. Az ezt megelőző időszakban 1840-ben született a mezei rendőrségről törvény, majd 1872 után a fővárosi rendőrségről, a határrendőrségről, továbbá a fiumei rendőrségről és a csendőrségről születtek törvények. Összehasonlítva a fenti témákban született törvényekkel az 1871-es rendőrségi törvényjavaslatot, megállapítható, hogy az utóbbi átfogó, a rendőrségi tevékenység minden területére kiterjedő tartalommal bírt, érték és időtállónak bizonyult.

PDF

Hivatkozások

(1871). A hon, 9(96). Esti kiadás.

(1871). Közrendészeti Lapok, 1(21).

(1875). A hon, 13(180). Reggeli kiadás.

évi XXI. tv javaslat tárgyalása.

Csepy P. (1869a). Országos rendőrség. Közbiztonság, 1(5), 17.

Csepy P. (1869b). Irányeszmék az országos rendőrség szervezéséhez. Közbiztonság, 1(7), 25–26.

Csepy P. (1869c). Irányeszmék az országos rendőrség szervezéséhez II. Közbiztonság, 1(8), 29–30.

Csepy P. (1869d). Irányeszmék az országos rendőrség szervezéséhez III. Közbiztonság, 1(9), 33–34.

Csepy P. (1871a). Törvényjavaslat az országos rendőrség szervezéséről I. Közrendészeti Lap, 2(24), 3.

Csepy P. (1871b). Törvényjavaslat az országos rendőrség szervezéséről II. Közrendészeti Lap, 2(25), 3–4.

Deák Á. (2013). Államrendőrség Magyarországon. MTA-értekezés.

Ernyes M. (2019). A Fővárosi Rendőrség, és a m. kir. Rendőrség, valamint a magyar rendőrség története a kezdetektől napjainkig I. II. kötet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Karvasy Á. (1843-44). Toldalék a rendőrségek kezeléséről. In Karvasy Á., A politikai tudományok rendszeresen előadva. I–III. (pp. 164–167). Streibig.

Sallai J. (2023). A rendőrkongresszusok kezdete. Rendőrségi Tanulmányok, 6(3), 137–147. https://doi.org/10.53304.RT.2023.3.06

Sallai J. (2023). Újpest rendészete a dualizmus korában I. Újpest Helytörténeti Értesítő, 30(3), 10–11.

Sz. n. (1869). Országos rendőrség. Közbiztonság, 1(3), 1–2.

Sz. n. (1871). Fővárosi Ügyek. Budapesti Közlöny, 18(96), 2212.

Sz. n. (1903). Jogélet. Magyar Jogász-Újság, 2(21), 404.

Szőllőssy A. (1927a). Adatok az államrendőrség szervezésének történetéhez. A Rend, 7(19), 2.

Szőllőssy A. (1927b). Az első rendőri kongresszus. I. A Rend, 7, március 23. 3.

Szőllőssy A. (1927c). Az első rendőri kongresszus. II. A Rend., 7, március 27. 6.

Szőllőssy A. (1927d). Az első törvényjavaslat a rendőrség államosításáról. A Rend, 7, április 20. 3–4.

Sztraka Gy. (1869a). Pár szó a tervezett rendészet szervezésére vonatkozólag I. Közbiztonság, 1(14), 53–54.

Sztraka Gy. (1869b). Pár szó a tervezett rendészet szervezésére vonatkozólag III. Közbiztonság, 1(16), 61–62.

Vécsey L. (1937). Hatvannyolc esztendő előtti tervek a magyar országos állami rendőrség szervezésére. Magyar Rendőr, 4(24), 415–416.

Zsoldos I. (1838). Néhány szó a honi közbátorságról. Trattner és Károlyi.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Belügyi Szemle

Downloads

Download data is not yet available.