Szlovák rendészeti jogszabályok jellemzése
PDF

Kulcsszavak

Belügyminisztérium
rendőrségi jog
rendőrség

Hogyan kell idézni

Szlovák rendészeti jogszabályok jellemzése. (2024). Belügyi Szemle, 72(6), 1001-1019. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i6.pp1001-1019

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja bemutatni a szlovák rendőrségi jogszabályok rendszerét a szerzők tudományos szemszögéből és személyes tapasztalataiból, valamint a rendőrségi jog forrásai interpretálásával megközelíteni a rendőrségi jog alanyai helyét a szlovák jog rendszerében és a rendészeti közigazgatásban.

Módszertan: A szerzők a rendőrségi igazgatás és a rendőrségi jog témakörei tudományos vizsgálatának standard módszereit alkalmazzák, különös tekintettel a rendőrségre. Elsősorban a rendőrség jogállását szabályozó jogi normarendszer elemzését mutatják be az állam rendőrségi mechanizmusában.

Megállapítások: A Szlovák Köztársaság biztonsági rendszere az állam biztonságpolitikáján alapul, amely az állami szerv- és intézményrendszer által megvalósított alapvető prioritásokat tartalmazza. A megfogalmazott prioritások megvalósítását elsődlegesen a Belügyminisztérium mint az állam belső biztonságáért és közrendjéért felelős központi állami szerv jelenti. A jogállamiság működése szempontjából fontos a rendőrségi jog alanyainak olyan jogi források meghatározása, amelyek e alanyok hatáskörét, feladatait és tevékenységét szabályozzák. Különleges jogállást élveznek a rendészeti hatóságok, amelyek olyan elemekből állnak, amelyek biztosítják a formális jogforrások által meghatározott hatáskörök hatékony és racionális végrehajtását. A rendőrség konkrét feladatait jogszabályi normák határozzák meg, amelyeket az egyes szolgálatok rendőri szerveken keresztül biztosítanak. Az említett rendőri szervek a rendőri rendszeren belül regionális és funkcionális jelentőségű egyes szinteken működnek. A rendőrség az állam belső biztonságát garantáló fontos szervezetek közé tartozik, és pótolhatatlan helyet foglal el az állam biztonságpolitikájának megvalósításában.

Érték: A rendőrségnek az állam biztonsági rendszerében elfoglalt helyzete tudományos vizsgálatának eredménye az, hogy meg van határozva milyen feladatokat lát el a rendőrség mint a rendőrségi jog alanya a Szlovák Köztársaságban. A tudományos munka rámutat a rendőrség szervezetére és a rendőrség hatásköreit szabályozó jogi normarendszerre, kiemelten az állam belső biztonságának garantálására.

PDF

Hivatkozások

Balla Z. (2023). A közigazgatás alapintézményei. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Balla Z. (2017). A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Dialóg Campus Kiadó.

Balla Z. (2020). Ockham borotvája és a rendészet. Magyar Rendészet, 20(3), 15–26.

Boros L. (1998). Jogi alapismeretek. Kultúrtrade Kiadó.

Gerloch, A. (2021). Teorie práva, 8. aktualizované vydanie. Aleš Čeněk.

Hašanová, J., Balga, J. & Andorová, P. (2023). Policajná správa, 3. aktualizované vydanie. Aleš Čeněk.

Ivor, J. & Sobihard, J. (2000) Policajné právo s vysvetlivkami. 2. zväzok. IURA Edition.

Igenyes, L. & Holubiczky, V. (2017). Úvaha o používaní zbraní súkromnými bezpečnostnými službami v prípade hromadného nasadenia na verejných kultúrnych a športových podujatiach. In Augustín, P. & Holubiczky, V. (Szerk.), Spoločenský boj proti diváckemu násiliu: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. novembra 2016 (pp. 56–64). Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Igenyes, L. & Holubiczky, V. (2016). Oprávnenia zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb podľa platnej právnej úpravy v Slovenskej republike. In Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Katedrou telesnej výchovy a športu Akadémie Policajného zboru v Bratislave 24. mája 2016 (pp. 93–99). Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Knapp, V. (1995). Teorie práva. C. H. Beck.

Krsková, A. (1997). Úvod do štúdia práva. APZ.

Marczyiová, K., Hašanova, J., Strémy, T. & Šimonová, J. (Szerk.) (2019). Policajné právo. Aleš Čenek.

Sobihard, J. (Szerk.) (2013). Policajná správa. Aleš Čeněk.

Škultéty, P. (Szerk.) (1997). Správne právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 1. vyd. Univerzita Komenského.

Tomko, J. (Szerk.) (1988). Medzinárodné verejné právo. Obzor.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Belügyi Szemle

Downloads

Download data is not yet available.